top of page

סיפורי דאטה

הצגת נתונים בדשבורד שיעזור לנו למצוא סיפורי דאטה מעניינים

ייצוג נשים ברשויות מקומיות

הנגשת נתוני ייצוג נשים ברשויות מקומיות בשיתוף עם מיזם 5050

הסקר החברתי

סקר שנתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמטרתו לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ועל תנאי חייה

פשיעה בישראל

נתוני פשיעה בישראל משנת 2017 המבוססים על תיקים עם חשד לביצוע עברה פלילית

השכלה גבוהה

סטודנטים חדשים לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל במקצועות לימוד נבחרים

דשבורד הכלבים

נתוני שמות וגזעים מהמרכז הארצי לכלבים. בשלב זה קיימים רק נתונים חלקיים, שמונגשים לציבור.

bottom of page