top of page

גרף עמודות עם יעד זהה

מתי נשתמש בגרף?

גרף משולב של ביצוע המיוצג בעמודות ויעד/בנצ'מארק קבוע שמיוצג בקו

גרף זה מאפשר השוואה ברורה ומהירה האם היעד הושג או לא ומה המרחק מהיעד

דוגמאות להורדה

bottom of page