top of page

גרף עמודות מולטי

מתי נשתמש בגרף?


בדרך כלל משתמשים בגרף זה כשרוצים להשוות בין קטגוריות המכילות את אותם משתנים.

כל גרף מייצג קטגוריה שונה וההשואה היא בין הקטגוריות ובין המשתנים בתוך כל קטגוריה.

החיסרון של תרשימי עמודות מרובים הוא שהם הופכים קשים יותר לקריאה ככל שיש לנו יותר עמודות בטגורית אחת. לכן, כדאי לנסות להגביל את מספר העמודות בכל קטגוריה.


דוגמאות להורדה

Dot plot
bottom of page