top of page

גרף עמודות

מתי נשתמש בגרף?

גרף עמודות מתאים להשוואה בין קטגוריות:

- כאשר רוצים להשוות בין קטגוריות שיש משמעות לסדר שלהן (שנים, רבעונים, ימי השבוע, גיל, ותק)

- כאשר רוצים להציג שינוי לאורך זמן עד 8 נקודות זמן, מעל 8 מומלץ גרף קו

דוגמאות להורדה

bottom of page