top of page

גרף מפת עץ

מתי נשתמש בגרף?

תרשים מפת עץ מספק תצוגה הירארכית של הנתונים ומהווה דרך קלה להשוואת רמות שונות של סיווג לקטגוריות.

תרשים מפת העץ מציג קטגוריות לפי צבע וקרבה, ומאפשר להציג בקלות נתונים רבים מאוד – פעולה קשה לביצוע בסוגי תרשימים אחרים.

דוגמאות להורדה

bottom of page