top of page

גרף מפל

מתי נשתמש בגרף?

גרף מפל מציג נתונים המשווים בין ערך מסוים בשני זמנים או מצבים שונים. הגרף מורכב מברים המציינים את ההבדל (ה"מפל" או ה"עלייה") בין הערכים.

העמודות המציינות עלייה (שיפור) בדרך כלל מוצגות בצבע אחד (לדוג', כחול) והעמודות המציינות מפל (התדרדרות) מוצגות בצבע אחר (לדוג', אדום).

דוגמאות להורדה

bottom of page