top of page

גרף ופל

Icon Chart 1.gif

מתי נשתמש בגרף?

תרשים וופל הוא בעצם רשת מרובעת שבה כל תא מייצג חלק או אחוז מהשלם.

תרשימים אלה מצוינים להצגת פרופורציות, כמו תוצאות בחירות או הרכב אוכלוסייה.

הגרף מצג בבירור את הפרופורציה של כל קטגוריה או יחידה ביחס לכלל הנתונים בויזואליות קלה להבנה.


דוגמאות להורדה

bottom of page