top of page

גרף שורות מוערמות 100%

מתי נשתמש בגרף?

בתרשים עמודות מוערם 100% משתמשים כאשר רוצים להשוות בין חלקי השלם של כל קטגוריה אב.

כל עמודה מייצגת קטגורית אב (למשל אזור גאוגרפי) ומחולקת לתתי קטגוריות (למשל אחוז המכירות של כל מוצר בכל אזור גאוגרפי) סך תתי הקטגוריות מסתכם ל-100% וניתן לראות את החלק היחסי של כל תת קטגוריה מתוך 100% של קטגוריית האב.

אחד החסרונות העיקריים של גרפי עמודות מוערמים הוא שהם הופכים קשים יותר לקריאה ככל שיש יותר מקטעים(תתי קטגוריות) לכל קטגוריה. כמו כן, קשה להשוות כל מקטע לאחר, מכיוון שהם אינם מיושרים על קו בסיס משותף.

הוא יכול מאד להתאים כאשר רוצים לתת דגש על השוואת הערכים בסדרה הראשונה (קו הבסיס המשותף היחיד הוא לאורך הציר השמאלי של התרשים)

דוגמאות להורדה

Dot plot
bottom of page