top of page

גרף שורה מוערם 100%

Icon Chart 1.gif

מתי נשתמש בגרף?

משתמשים בגרף עמודות מוערם ב-100% כדי להציג את האחוז היחסי של קטגוריות המסתכמות יחד ל-100%.

מומלץ לדרג לפי גודל את הקטגוריות כדי שבנוסף לחלק היחסי מתוך השלם נוכל לראות בקלות גם את הדירוג של חלקי השלם.


דוגמאות להורדה

Dot plot
Dot plot 2.png
bottom of page