top of page

גרף שורה מוערם 100%

מתי נשתמש בגרף?

משתמשים בגרף עמודות מוערם ב-100% כדי להציג את האחוז היחסי של קטגוריות המסתכמות יחד ל-100%.

מומלץ לדרג לפי גודל את הקטגוריות כדי שבנוסף לחלק היחסי מתוך השלם נוכל לראות בקלות גם את הדירוג של חלקי השלם.


דוגמאות להורדה

Dot plot
bottom of page