top of page

גרף עמודות מצד לצד

Icon Chart 1.gif

מתי נשתמש בגרף?

ניתן להשתמש בתרשים זה כדי לארגן נתונים על ציר אחד במקרים בהם קיימת חלוקה של כל קטגוריה לפי שני קריטריונים או יותר.

מומלץ להוסיף רווח בין קטגוריה לקטגוריה ע"י הוספת שורה ריקה (כפי שניתן לראות בתבנית להורדה)

דוגמאות להורדה

Dot plot
Dot plot 2.png
bottom of page