top of page

גרף מדרון

מתי נשתמש בגרף?

גרף מדרון הוא גרף מעולה להדגמת שינוי בין שני נקודות בזמן עבור מספר פריטים או קטגוריות. הגרף מציין את הערכים בשני הזמנים הנבחרים עבור כל פריט ומחבר ביניהם בקו.

היתרון המרכזי הוא הפשטות: הוא מצטמצם לשני זמנים נתונים ומראה את השינוי ביניהם. הגרף אינו מועמס במידע ומאפשר לצופה להתמקד במהות - השינוי שבין נקודות הזמן.

דוגמאות להורדה

Dot plot
bottom of page