top of page

גרף טורים חופפים

מתי נשתמש בגרף?

גרף זה מציג בעמודות חופפות (סדרה אחת על ציר ראשי ואחת על ציר משני), הגרף מאפשר להשוות באופן ברור את הביצוע בפועל לעומת היעד הרצוי. ניתן לראות בקלות ובמהירות האם היעדים הושגו או לא הושגו.

דוגמאות להורדה

bottom of page