top of page

גרף היסטוגרמה

מתי נשתמש בגרף?

ההיסטוגרמה מציגה את התפלגות הנתונים על פני מרווח רציף.

ציר ה-X מייצג את הטווחים של הנתונים וציר ה-Y מייצג את התדירות של הנתונים (נתונים כמותיים)

הגרף מאפשר זיהוי דפוסים בנתונים וערכים ופערים חריגים.

שימו לב שבחירת הטווחים משפיעה על התמונה הכללית שההיסטוגרמה מציגה.


דוגמאות להורדה

bottom of page