top of page

גרף היסטוגרמה

Icon Chart 1.gif

מתי נשתמש בגרף?

ההיסטוגרמה מציגה את התפלגות הנתונים על פני מרווח רציף.

ציר ה-X מייצג את הטווחים של הנתונים וציר ה-Y מייצג את התדירות של הנתונים (נתונים כמותיים)

הגרף מאפשר זיהוי דפוסים בנתונים וערכים ופערים חריגים.

שימו לב שבחירת הטווחים משפיעה על התמונה הכללית שההיסטוגרמה מציגה.


דוגמאות להורדה

Dot plot 2.png
bottom of page